Předkupní právo se vrací. Co vše se změní?

Nová právní úprava předkupního práva, která vstoupila v platnost 1. ledna 2018, vzbuzuje spoustu otázek. V Novém občanském zákoníku, označeném jako zákon č.  89/2012 Sb., účinném od 1. 1. 2014, nebylo předkupní právo spoluvlastníků zakotveno.

V novém občanském zákoníku nebylo předkupní právo zakotveno

V Novém občanském zákoníku, označeném jako zákon č.  89/2012 Sb., účinném od 1. 1. 2014, nebylo předkupní právo spoluvlastníků zakotveno – vyjma případů, kdy spoluvlastnictví vzniklo pořízením pro případ smrti či na základě obdobné právní skutečnosti nezávislé na vůli spoluvlastníků, a dále vyjma případů, kdy je odlišný vlastník pozemku a stavby na něm stojící; zde se předkupní právo nadále aplikuje.

Jak se postupuje od 1. ledna 2018?

Jednoduše, takřka jako před rokem 2014. Pokud jeden ze spoluvlastníků zajistí kupce na svůj spoluvlastnický podíl, je povinen jej opět za stejných podmínek nabídnout ke koupi zbývajícímu spoluvlastníkovi. V praxi je spoluvlastník povinen vyzvat písemně dalšího spoluvlastníka k uplatnění předkupního práva, sdělí mu podmínky obchodu, tedy kupní cenu a vedlejší podmínky, a přílohou zašle také návrh kupní smlouvy. Vyzvaný spoluvlastník má v případě zájmu podíl nabýt ze zákona 3 měsíce na uplatnění předkupního práva, včetně úhrady kupní ceny, může se však také svého předkupního práva výslovně vzdát. To může učinit písemně, či ústně. Pokud se samozřejmě spoluvlastník předkupního práva vzdá před uplynutím lhůty tří měsíců, je možné obchod realizovat ihned poté, co ke vzdání se předkupního práva spoluvlastníkem dojde.

předkupní právo

Pozor na garáže a parkovací místa

Nejcitelněji zasáhne opětovný návrat předkupního práva do Občanského zákoníku prodej bytových jednotek. Bytová jednotka je definována jako prostorově oddělená část domu a s ní neoddělitelně spojený podíl na společných částech nemovité věci. Podíl na společných částech domu a pozemku, na němž dům stojí, není běžný spoluvlastnický podíl, a tudíž se zde předkupní právo neuplatňuje. Bytovou jednotku je tedy možné prodat bez jakýchkoli omezení – to platilo a platí. Pozor jen na odlišného vlastníka domu a stavebního pozemku, na němž budova stojí. Zde by předkupní právo ze zákona vzniklo, ovšem tato situace je upravena již ve stávající právní úpravě a novelou účinnou od 1. ledna 2018 se ustanovení nemění.

Než někomu po 1. 1. 2018 prodáte svůj spoluvlastnický podíl, bude třeba jej nabídnout nejprve podílovým spoluvlastníkům, kteří mají ze zákona tři měsíce na uzavření kupní smlouvy a úhradu kupní ceny. Předkupního práva se mohou ovšem vzdát – nejlépe písemnou formou.​​​​​​​

Zdroj realitymoravaOvládací prvek Obrázek